About the congress

Committees


Local Organizing Committee

Honorary PresidentQingsheng Zhu
Congress President:Yongming Zhu                   
Chairperson:Yongshui, Fu
Members:Jiang Liu
Shaozhong Sun
Yongjian Guo
Suna Dai
Wenling Yang
Shihui Ye
Lihua Hu
Huichuan Yang      
Donggen Wang
Ping Xu
Jinghan Liu


Local Scientific Committee

Chairperson:            Yongshui Fu                   
Members:Kaiyan Liu 
Sentot Santoso 
Jean-Pierre Allain 
Chengyao Li 
Zhiyan Zhu 
Yanli Ji 
Yan Qiu 
Baohua Qian 
Jiaxin Liu 
Yuguang Huang 
Cheuk-Kwong Lee 
Xiaohua Liang 
Hai Qi 
Xuemei Fu 
Qun Luo
Zhixin Zhang 
Jun Sun 
Wei Hu 
Shuli Feng 
Zhengrong Zou 
Jingmin Qin 
Jiwu Gong 
Feng Ma 
Tao He 
Gang Li 
Guang Sun 
Weigang Zhu
Peng Yin
Linsheng Zhan
Ziyan Zhu

 

ISBT Executive Director
Judith Chapman

Scientific Secretary
Ellen van der Schoot